Innkalling ekstraordinært årsmøte 18.09.2018

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE BINGSFOSS SPORTSKLUBB TIRSDAG 18. SEPTEMBER KL 1900 PÅ BIBLIOTEKET SØRUMSAND

Styret har vedtatt å innkalle til ekstraordinært årsmøte i henhold til lovens §17.

”Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel”.

Til behandling vil det være to saker. Utmelding av Håndballforbundet og suppleringsvalg til styret. På grunn av få spillere blir det ikke påmeldt lag i årets sesong. Spillerne som fortsetter har meldt overgang til Lillestrøm håndball.

For å styrke styrets kompetanse på cheerleading foreslås det å supplere styret med en fra cheerleading.

SAKSLISTE.

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen.

Sak 3. Utmelding av svømmeforbundet.

Styret innstiller på følgende:

”Bingsfoss Sportsklubb melder seg ut av håndballforbundet. Utmeldingen gjøres gjeldende snarest mulig”.

Sak 4. Suppleringsvalg styret. Forslag blir lagt fram på møtet.

Sørum 31. august 2018.

For styret

 

Rolf Reikvam

Leder.